BİLİMSEL PROGRAM

 • 12 Eylül 2019, Perşembe Detaylar İçin Tıklayınız...

  Salon A
  14:00-15:10 2019’da Kardiyovasküler Hastalıkların Yönetimi  
  Moderatörler: Mustafa YENİGÜN, Abdülbaki KUMBASAR  
  14:00-14:20 Hipertansiyon Aytekin OĞUZ
  14:20-14:40 Hiperlipidemi Erdal BELEN
  14:40-15:00 Endokardit Işıl UZUNHASAN
  15:00-15:10 Tartışma 
  15:10-15:30 Kahve Molası
  15:30-17:00 Türkiye’de Doktor Olmak  
  Moderatörler: Fuat ŞAR, Haldun ERTÜRK  
  15:30-15:50 Dahiliye  Kerim GÜLER
  15:50-16:10 Cerrahi Sümer YAMANER
  16:10-16:30 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derya BÜYÜKKAYHAN
  16:30-16:50 Aile Hekimliği Seçil ARICA
  16:50-17:00 Tartışma
  17:00 Açılış
 • 13 Eylül 2019, Cuma Detaylar İçin Tıklayınız...

  Salon A
  08:30-09:40 Obezitenin Yönetimi   
  Moderatörler: Osman Zeki ÖNER, Taner ALİOĞLU  
  08:30-09:00 Obezitenin Medikal Yönetimi Feray AKBAŞ
  09:00-09:30 Obezitenin Cerrahi Yönetimi Kaan ZENGİN
  09:30-09:40 Tartışma 
  09:40-10:00 Kahve Molası
  10:00-11:00 Hasta Acile Karın Ağrısıyla Geldi Kimde Kaldı?  
  Moderatör: Özgür SÖĞÜT
  Panelistler: Özgür SÖĞÜT, Turan ÇALHAN, A. F. Kaan GÖK, Türkan İKİZCELİ
  11:00-11:10 Tartışma 
  11:10-12:00 Kolonoskopi Uygulamaları  
  Moderatörler: Fazilet ERÖZGEN, Şule POTUROĞLU  
  11:10-11:30 Diagnostik Kolonoskopi Hüda Ümit GÜR
  11:30-11:50 Terapötik Kolonoskopi Doğan GÖNÜLLÜ
  11:50-12:00 Tartışma  
  12:00-12:20  Kanama Diyatezine Güncel Yaklaşım Mesut AYER
  Moderatörler: Hüsamettin YAŞAR, Mustafa YILDIRIM  
  12:20-12:30 Tartışma   
  12:30-14:00  Öğle Yemeği 
  14:00-14:40 Vakalarla Asit Baz Dengesi Sıvı Elektrolit Tedavisi  
  Moderatör: Savaş ÖZTÜRK
  Panelist: Serhat KARADAĞ
  14:40-15:40 Diyabetik Ayak Komisyonu   
  Moderatör: Süleyman AHBAB
  Panelistler: Süleyman AHBAB, Sercan YÜKSEL,  İnci YILMAZ NAKİR, Cem YILDIRIM
  15:40-16:10 Kahve Molası
  16:10-16:30 Stroke Yönetimi: Primer/Sekonder/Tersiyer Koruma Birgül BAŞTAN TÜZÜN
  Moderatörler: Özlem ÇOKAR, Mustafa Kemal SEREZ  
  16:30-16:40 Tartışma
 • 13 Eylül 2019, Cuma - Sözel Sunumlar Detaylar İçin Tıklayınız...

  Salon C
  08:30 - 09:40 Sözel Sunumlar - 1
  Oturum Başkanları: Gamze Çıtlak, Yiğit Soytaş
  0001 SS-101 İnfertilite nedeniyle üroloji polikliniğine başvuran hastaların semen analizi sonuçlarının değerlendirilmesi Ekrem Akdeniz
  0066 SS-102 Varikoselli Olgularda Ortalama Trombosit Hacminin Hastalık Derecesi İle Olan İlişkisi Alper Kafkasli
  0074 SS-103 Body mass index is associated with renal function after kidney donation Murat Ferhat Ferhatoglu
  0076 SS-104 Ratlarda gecikmiş testis torsiyonunun tedavisinde subkapsüler orşiyektomi sonrası bone-wax protez yerleştirilmesinin sonuçları Mustafa Suat Bolat
  0124 SS-105 Üçüncü Basamak Merkezde Çalışan Üroloji Ekibinin Supin Perkütan Nefrolitotomi Öğrenme Eğrisi Analizi Faruk Özgör
  0125 SS-106 Yedi Santimetreden Büyük Renal Kitlelerde Açık ve Laparoskopik Radikal Nefrektomi Sonuçlarının Karşılaştırılması Abdullah Esmeray
  0126 SS-107 Böbrek Taşı Tedavisinde Standart Perkütan Nefrolitotomi İçin Kullanılan Guy's, Croes Ve Stone Nomogramlarının Mini Perkütan Nefrolitotomi İçin Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Başarı ve Komplikasyonları Öngörme Açısından Karşılaştırılması Ali Ayrancı
  0127 SS-108 Kadınlarda Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma Tedavisi, Seksüel Fonksiyonları Düzeltiyor Bahar Yüksel Özgör
  0028 SS-109 Erken Boşalma Tedavisinde Yalnızca Paroksetin ve Tadalafil Artı Paroksetin Kullanımının Etkinliklerinin Karşılaştırılması Özgür Yazıcı
  09:40 - 10:00 Kahve Molası
  10:00 - 11:15 Sözel Sunumlar - 2
  Oturum Başkanları: Süleyman Ahbab, Mustafa Velet
  0013 SS-201 Diyabetik Hastalarda Makrovasküler Komplikasyonlar ile İskemi Modifiye Albumin Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Atay Can Kula
  0023 SS-202 İskemik kalp yetmezliği hastalarında metoprolol süksinat ve karvedilolün major advers kardiyak olay (MACE) açısından değerlendirilmesi Veysel Oktay
  0048 SS-203 DÜŞÜK EJEKSİYON FRAKSİYONLU KALP YETERSİZLİĞİNDE NT-ProBNP SEVİYESİNİN ADRENOMEDÜLLİN SEVİYESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Deniz Tataroğlu Özyükseler
  0051 SS-204 Diyabetik Olmayan Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Mikroalbüminüri'nin Prognostik Önemi Mehmet Yamak
  0053 SS-205 Hematoloji kliniğimize dış merkezlerden yönlendirilen hastalara ait bilgilere ulaşmada yaşadığımız sıkıntılar, e-nabız gerçeğ Ceyda Aslan
  0054 SS-206 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nefroloji Kliniğinde Takip Edilen Hızlı İlerleyici Glomerülonefrit Vakalarının Klinik Ve Biyokimyasal Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi Ayşe Serra Artan
  0115 SS-207 Polikliniğe başvuran kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında steroid tedavisi için perifer kan eozinofil değerlerine bakmayı unutmayalım! Selma Aydoğan Eroğlu
  0120 SS-208 Tip II Diyabetik Hastalarda ACE İnhibitörleri İle Kalsiyum Antagonistlerinin Birlikte Kullanımının Diyabetik Nefropati Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Hilal Özkaya
  0061 SS-209 Polikistik over sendromunda oral kontraseptiflerin uzun dönem kardiyometabolik sonuçları Özlem Doğan
  11:15 - 12:45 Sözel Sunumlar - 3
  Oturum Başkanları: Gamze Çıtlak, Yiğit Soytaş
  0006 SS-301 Tip 2 Diabeti olan ve olmayan hastalarda yapılan Laparoskopik Sleeve Gastrektomilerin ilk 30 günlük süreçlerinin karşılaştırılması Ugur Ekici
  0007 SS-302 Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüs Tedavisinde, Fenol Uygulaması ve Karydakis Flep ile Tedavinin Kısa Dönem Karşılaştırması Ugur Ekici
  0014 SS-303 Kolesistektomilerdeki tesadüfen yakalanan safra kesesi tümörlerinin analizi Murat Kanlıöz
  0016 SS-304 Ortahat insizyonlarda kontinü pds'ye ilaveten her 4-5 cm'ye tek tek prolen sutür konulması insizyonel herni oluşumunu azaltıyor mu? Mikail Çakir
  0017 SS-305 Perihiler kolanjiokarsinomlarda yaklaşımda farkındalık Okan Murat Aktürk
  0097 SS-306 Aynı Sitolojik Orjinli İki Tümör, 1331 Total Tiroidektomi Olgusunun Retrospektif Analizi Murat Ferhat Ferhatoğlu
  0032 SS-307 Mastaljide Lisuride Kullanımı ve Klinik Sonuçları Adil Koyuncu
  0118 SS-308 Haseki endoskopi ünitesindeki kolonoskopik perforasyonlara cerrahi yaklaşımlar Fazilet Erözgen
  0034 SS-309 İdiopatik granulomatöz mastit tedavisinde kolşisin-indometazin kombinasyonun yeri Gül Bora Makal
  0113 SS-310 Hastanemizdeki PEG Uygulamalarımız Adnan Hut
  0131 SS-311 Posterior Redüksiyon Tekniğinin Yüksek Dereceli Spondilolistezislerde Sonuçları Orkun Koban
  0133 SS-312 Son Dönem Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Hemodiyaliz Amaçlı Yapılan Distal Radiyosefalik Yanyana Anastomozların Değerlendirilmesi Sercan Yüksel
  0134 SS-313 SRC ve HİPEK Yaptığımız Ardışık 26 Kolorektal Kanser Hastalarımızın Sonuçları Selçuk Gülmez
  12:45 - 13:15 Sözel Sunumlar - 4
  Oturum Başkanları: Gamze Çıtlak, Yiğit Soytaş
  0015 SS-401 Gonartroz Tedavisinde Proloterapi Enjeksiyonlarının Etkinliği Serkan Akpancar
  0018 SS-402 Yüksek vücut kitle endeksi'nin menisküs ekstrüzyonu üzerine etkisi Gökhan Ragıp Ulusoy
  0020 SS-403 Fleksiyonun dizde tibial tüberozit - troklear oluk mesafesine etkisi Volkan Kızılgöz
  0033 SS-404 Diyabetik Ayak Sendromlu 275 Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Nazan Çevik
  13:15 - 14:00 Öğle Yemeği
  14:00 - 15:05 Sözel Sunumlar - 5
  Oturum Başkanları: Mustafa Akçetin, Birgül Baştan Tüzün
  0012 SS-501 Ürik Asit Seviyesi ve Ürik Asit/Kreatinin Oranının İdiyopatik Parkinson Hastalığı Evreleri ve Progresyonu ile İlişkisi Vasfiye Burcu Dogan
  0024 SS-502 Serebral palsi tanılı hastalarımızın hemogram ve çeşitli biyokimya verileri ile nutrisyonel durumunun değerlendirilmesi Senem Ayça
  0029 SS-503 Hemifasiyal Spazmda Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi Abidin Erdal
  0039 SS-504 Hemifasiyal Spazmlı Hastalarda Nörogörüntüleme Bulguları Fatma Genç
  0052 SS-505 İskemik inmeli hastalarda nötrofil lenfosit oranının inme şiddeti, erken dönem fonksiyonel sonuç ve mortalite ile ilişkisi İlkin İyigündoğdu
  0062 SS-506 İdiopatik Sakroiliak Eklem Disfonksiyonunda Floroskopi Eşliğinde Sakroiliak Eklem Enjeksiyonu Hakan Yılmaz
  0108 SS-507 Mesial Temporal Sklerozlu Hastalarda Nöbet ile İnisiyal Presipitan Faktörlerin İlişkisi Zeynep Acar
  0090 SS-508 Polisomnografi' de otomatik ve manuel uyku skorlaması' nın karşılaştırılması Yasemin Ünal
  0094 SS-509 Kranioplasti Enfeksiyonları Nevhis Akıntürk
  15:05 - 15:55 Sözel Sunumlar - 6
  Oturum Başkanları: Emel Gür, Ümit Gür
  0008 SS-601 Kritik Hastalarda Mortaliteyi Belirlemede RDW'nin Rolü Türkay Akbaş
  0030 SS-602 Azalan Kan ve Kan Ürünleri İmha Oranlarımızı Neye Borçluyuz? Hatice Dilek Özcanoğlu
  0036 SS-603 Pediatrik Abdominal Laparoskopik Cerrahide Pnömoperitonyumun Splaknik Oksijenasyon Üzerine Etkileri: Prospektif Çalışma Leyla Kılınç
  0088 SS-604 Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Anestezi Yönetimi İbrahİm Akkoç
  0121 SS-605 Cerrahi Branş Hekimlerinin Kendileri İçin Anestezi Tipi Tercihlerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması Ayşe Gül Ferlengez
  0122 SS-606 Maternal Vücut Kitle İndeksi İle Preeklampsi İlişkisi: Retrospektif Çalışma Ayşe Gül Ferlengez
  0107 SS-607 Prilokain ve bupivakainin bakteriyel inhibisyon etkinliği Sevgi Kesici
  15:55 - 16:10 Kahve Molası
  16:10 - 17:00 Sözel Sunumlar - 7
  Oturum Başkanları: Sercan Yüksel, Yiğit Soytaş
  0038 SS-701 Haseki hastanesi çocuk polikliniğine başvuran çocuklardaki anemi sıklığı ve yaş-cinsiyet dağılımı Kamil Şahin
  0047 SS-702 Akut Miyoperikardit Tanısı Alan Hastalarımızın Değerlendirilmesi Canan Yolcu
  0059 SS-703 Çocukluk çağı kanserlerinde nöropatik ağrının değerlendirilmesi Tuğçe Aksu Uzunhan
  0060 SS-704 İlk ateşsiz konvülziyonu olan çocuklarda beyin görüntülemesi anormallikleri Gonca Bektaş
  0075 SS-705 Yenidoğan Servisinde Yatan Hastalarda Doğumsal Kalp Hastalıklarının Görülme Sıklığı Eren Çağan
  0082 SS-706 Göbekte kıl dönmesi olurmu?: Umblikal Pilonidal Sinüs Hastalığı Fatma Saraç
  0104 SS-707 Yapısal Kalp Hastalığı Olmayan Çocuklarda Ventriküler Ekstrasistollerin Değerlendirilmesi Fatma Sevinç Şengül
 • 14 Eylül 2019, Cumartesi Detaylar İçin Tıklayınız...

  Salon A
  08:30-09:00 Pulmoner HT’da Güncel Tedavi Mehmet Mustafa CAN
  Moderatörler: Öznur ŞEN, Murat ELEVLİ  
  09:00-09:10 Tartışma  
  09:10-10:00 Diyabet 2019  
  Moderatörler: H. Esra ATAOĞLU, Hikmet FEYİZOĞLU  
  09:10-09:30 Ülkemizde Diyabetin Tanı, İzlem ve Tedavisinde Sorunlar ve Düşüncelerimiz Yüksel ALTUNTAŞ
  09:30-09:50 Kubilay KARŞIDAĞ
  09:50-10:00 Tartışma 
  10:00-10:20 Kahve Molası
  10:20-11:30 Asistan Eğitiminde Y Kuşağı Ne Bekliyor?  
  Moderatörler: Abdülbaki KUMBASAR, Zeynep KARAALİ  
  10:20-10:35 Dahili Branş Asistanı Gözüyle Atay Can KULA
  10:35-10:50 Cerrahi Branş Asistanı Gözüyle Yusuf Yunus KORKMAZ
  10:50-11:05 Dahili Branş Eğitici Gözüyle Özlem ÇOKAR
  11:05-11:20 Cerrahi Branş Eğitici Gözüyle Ekrem FERLENGEZ
  11:20-11:30 Tartışma 
  11:30-11:50 Kontrast Nefropatisinde Hasta ve Hastalık Yönetimi Rümeyza KAZANCIOĞLU
  Moderatörler: Macit KOLDAŞ, Murat BAYKAL  
  11:50-12:00 Tartışma  
  12:00-13:30  Öğle Yemeği 
  13:30-14:10 Nutrisyonda Güncel Yaklaşım Gülistan BAHAT ÖZTÜRK
  Moderatörler: Ömer SARILAR, Gönül ŞENGÖZ  
  14:10-14:20 Tartışma 
  14:20-15:10 Gastroenterolojide Merak Ettiklerimiz  
  Moderatörler: Ümit AKYÜZ, Zeynep KARAALİ  
  14:20-14:40 Üst GİS Endoskopi Bulgularının Değerlendirilmesi Filiz AKYÜZ
  14:40-15:00 PPI Kime? Ne Zaman? Ne Kadar? Şule POTUROĞLU
  15:00-15:10 Tartışma 
  15:10-15:30 Kahve Molası
  15:30-16:30 Tablet ile Asistanlara Yönelik Olgu Üzerinden Problem Çözme  
  Moderatörler: Muzaffer AKINCI, Kadir DEMİR  
 • 14 Eylül 2019, Cumartesi - IX. Haseki Hemşirelik Sempozyumu Detaylar İçin Tıklayınız...


  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi işbirliğiyle
  Hemşirelikte Kuşaklararası Farklar


  Salon B
  09:00-09:30 Açılış Konuşmaları  
    Uz. Hem. Emine KURNAZ (Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)  
    Doç. Dr. Mehmet Mesut SÖNMEZ (Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi)  
    Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR (Teşrifleri halinde) (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı)  
    Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU (Teşrifleri halinde) (İstanbul İl Sağlık Müdürü)  
  09:30-12:00 Oturum 1: Kuşaklararası Hemşirelik  
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR  
    Hemşirelikte Kuşaklararası Benzerlikler, Farklılıklar, Beklentiler… Dr. Öğr. Üyesi Gönül BODUR
    Hemşirelikte Farklı Kuşakların Yönetimi Doç. Dr. Arzu Kader HARMANCI SEREN
    Haseki’de Farklı Kuşaklardan Hemşirelerle Çalışmak Uz. Hem. Emine KURNAZ
  12:00-13:30 Öğle Yemeği
  13:30-16:30 Konferans: Kuşaklararası İletişim ve Motivasyon Dilek ÖZAYDIN UÇAY
  Uzman Psikoterapist & Eğitmen, Yönetici ve Takım Koçu
  16:30-17:00 Tartışma, Değerlendirme ve Kapanış    İletişim Bilgileri: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Birimi

  Tel: 0 212 453 20 00 / 1135-1136

  E-mail: [email protected]

  Sempozyum Başkanı
  Uz. Hem. Emine KURNAZ
  Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

  Sempozyum Düzenleme Kurulu
  Emine KURNAZ
  Feride TUNCA
  Arzu KAPLANOĞLU
  Öznur YILDIRIM

 • 14 Eylül 2019, Cumartesi - Sözel Sunumlar Detaylar İçin Tıklayınız...

  Salon C
  09:00 - 09:20 Sözel Sunumlar - 8
  Oturum Başkanları: Sercan Yüksel, Yiğit Soytaş
  0011 SS-801 Endometriyal Hiperplazi ve Tiol Düzeylerinin İlişkisi: Vaka Kontrol Çalışması Engin Yıldırım
  0026 SS-802 Gestasyonel Diabetli Hastalarda Serum Homosistein Düzeyleri Değişimi Sinan Güngör
  0114 SS-803 Servikal intraepitelial neoplazide saptanan HPV tipleri Derya Sivri Aydin
  09:20 - 10:00 Sözel Sunumlar - 9
  Oturum Başkanları: Sercan Yüksel, Yiğit Soytaş
  0083 SS-901 Patella yerleşim bozukluğunda patellar ligaman ve kuadriseps tendonlarının sonoelastografik değerlendirmesi Tuba Selcuk Can
  0085 SS-902 Optik Sinir Elastisitesinin Shear Wave Elastografi ile Değerlendirilmesi Sevim Özdemir
  0086 SS-903 Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Sol Ventrikül Kitle İndeksi, Plazma Atherojenik İndeks ve İnflamasyon Markerlerinin Değerlendirilmesi Şennur Köse
  0095 SS-904 Submandibular bez elastitesinin 2D ve point shearwave elastografi ile değerlendirilmesi Behice Kaniye Yılmaz
  0056 SS-905 Kraniyal Manyetik Görüntülemede Gradient Sekansın Tanısal Değeri Nurdan Göçgün
 • 15 Eylül 2019, Pazar Detaylar İçin Tıklayınız...

  Salon A
  09:00-09:20 Akılcı İlaç Kullanımı  Gamze ÇITLAK
  Oturum Başkanları: Mustafa Ali AKÇETİN, Faruk ÖZGÖR  
  09:20-09:30 Tartışma 
  09:30-10:30 Serbest Kürsü - 1 : Güncel Kılavuzlar  
  Moderatörler:Reşat DABAK, Gül BARUT  
  09:30-09:45 Obezitenin Cerrahi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Kılavuz Önerileri Hüseyin Akbulut
  09:45-10:00 Diferansiye Tiroid Kanserinin Tedavisinde Son Kılavuzlarda Neler Değişti? Yiğit Soytaş
  10:00-10:15 Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Temel İlkeler ve Güncel Bilgiler Emel Gür
  10:15-10:30 Multipl Myelom Tedavisine Güncel Bakış Mustafa Velet
  10:30-10:50 Kahve Molası
  10:50-11:50 Serbest Kürsü - 2 : Güncel Kılavuzlar  
  Moderatörler: Reşat DABAK, Gül BARUT  
  10:50-11:05 Tiroid Nodüllerine Yaklaşım Mehmet Yamak
  11:05-11:20 Gebelik ve Kardiyovasküler Hastalıklar Muhsin Kalyoncuoğlu
  11:20-11:35 Beyin Ölümü Kriterleri ve Donör Bakımı Tümay Uludağ Yanaral
  11:35-11:50 Sepsise Güncel Yaklaşım Semra Uğur
  12:00 Kapanış 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright @ Haseki Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır.